تقویت کننده

سیستم های تقویت کننده LNA و HPA یکی از تجهیزات کاربردی در سیستم های ارتباطی هستند که طراحی و ساخت آن نیاز به دانش تخصصی و ظرافت های پیچیده ای دارد.

ما در هامون طیف ارتباط گستره ی وسیعی از LNA و HPA را تولید می کنیم.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم