سیستم های مخابرایی

نیازمندی های گسترده در کشور از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر ما را بر آن داشت که جهت پاسخ و براورده کردن این نیازمندی ها اقدام به تولید انواع سیستم ها و زیرسیستم های مخابراتی برای کاربردهای گوناگون نماییم و در این مسیر به نمونه هایی دست یابیم که با نمونه های خارجی آن برابری می نماید.

Image

درخواست قیمت

دریافت فرم

درخواست کاتالوگ

دریافت فرم