تعمیرات

تعمیر انواع سیستم ها و تجهیزات اندازه گیری کمپانی های سرآمد دنیا از دیگر خدمات هامون طیف ارتباط است که نیازمندی ارسال این تجهیزات به خارج از کشور جهت انجام این مهم را از بین برده است.

Image