ایمنی در برابر تشعشعات غیریون‌ساز

 ایمنی در برابر تشعشعات غیریون‌ساز

 • مقدمه

طیف الکترومغناطیسی را می­توان به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت یون­ساز و غیر یون­ساز. بخش یون­ساز طیف دارای انرژی کافی برای خارج کردن الکترون­ها از اتم یا مولکول می­باشد. درنتیجه ذرات باردار یا یون ایجاد می­کند. بخش غیر یون­ساز انرژی کافی برای ایجاد یون ندارد اما اثرات دیگری ایجاد می­کند که همراه با راهکارهای حفاظتی در این فصل شرح داده می­شود.

 • طیف الکترومغناطیسی

شواهدی در ارتباط با افزایش سرطان خون در کودکان و سقط جنین ناشی از تشعشعات الکترومغناطیس غیر یون‌ساز وجود دارد که لازم است اقدامات پیشگیرانه­ای انجام شود. هم­چنین افزایش استفاده از تلفن همراه و در دسترس بودن اینترنت بی­سیم با افزایش ایستگاه­های پایه[1] همراه است. این پدیده باعث توسعه تحقیقات در چند دهه گذشته در مورد اثرات نامطلوب احتمالی تشعشعات غیر یون‌ساز[2](NIR) ساطع‌شده از ایستگاه­های پایه، ایستگاه­های پخش همگانی و رادیویی شده است. مطالعات در این موضوع از سال 1974 در انجمن بین­المللی حفاظت در برابر تشعشعات(IRPA) [3] آغاز شده است. پس از تشکیل کمیته بین‌المللی اشعه غیر یون‌ساز[4]  (INIRC)در سال 1977 و کمیته بین­المللی حفاظت در برابر تشعشعات غیر یون­ساز(ICNIRP[5])  در سال 1992و انجام مطالعات در این زمینه، دستورالعمل­هایی از سوی سازمان جهانی بهداشت(WHO)[6] و چارچوب نظارتی در رابطه با این موضوع وضع شد. بخش ITU-T مسئول استانداردسازی و هماهنگی میدان ارتباطات مخابراتی است که وظیفه حفاظت انسان در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی را بر عهده دارد.

در بسیاری از کشورها مسئولیت نظارت در رابطه با حفاظت در برابر تشعشعات غیر یون‌ساز بر عهده مدیریت طیف قرار دارد. بنابراین سرویس­های پایش و بازرسی اندازه­گیری سطح NIR را انجام می­دهند. این اندازه­گیری­ها ممکن است در ارتباط با موضوع مجوز دهی، به‌طور منظم و با توجه به طرح کنترل و نظارت NIR و یا به علت درخواست‌های عمومی یا رسمی انجام شود‏[5].

 • اندازه­گیری NIR

اندازه­گیری NIR به‌سادگی اندازه­گیری قدرت میدان است، اما محدودیت­هایی وجود دارد که باید در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد (ارزیابی تشعشعات گوشی­های تلفن همراه در نزدیکی با سر انسان). تعیین اصول اولیه و سطح مرجع به ‌منظور ارزیابی میدان الکترومغناطیسی و مقایسه با سطح مرجع، لازم و ضروری است. محدودیت­های اساسی در مورد NIR که مستقیماٌ مربوط به اثرات بیولوژیکی هستند در بیشتر مواقع اندازه­گیری آن­ها مشکل است (مانند اندازه­گیری چگالی جریان در سطح بدن) و محدودیت در تعیین سطح مرجع است. محدودیت­های اساسی قرارگیری در میدان­های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان و مستقیماً به اثرات مضر بر سلامتی وابسته است. علاوه بر این به فرکانس میدان، چگالی جریان، نرخ ویژه جذب انرژی SAR[7])) و چگالی توان S نیز بستگی دارد. تعیین سطح مرجع برای ارزیابی­ها مشکل است اما گاهی با تکنیک­های محاسباتی و یا اندازه­گیری اثرات غیرمستقیم قرارگیری در میدان مغناطیسی به دست می­آید. مقادیر به دست آمده از اندازه­گیری میدان الکتریکی (E)، میدان مغناطیسی(H)  و چگالی شار توان(S)  در وضعیت قرار­گیری، با سطح مرجع مقایسه می­شود. در صورت عدم تطابق مقادیر اندازه­گیری با سطح مرجع لازم است اقدامات حفاظتی انجام شود.

‏جدول 6-1مقادیر RMS سطح مرجع E، H و S بر اساس محدوده فرکانسی نشان می­دهد. بهره پرتوگیری نسبت حداکثر چگالی توان (یا شدت) میدان الکترومغناطیسی به سطح مرجع در یک فرکانس مشخص تعریف می­شود. مقادیر بزرگ‌تر از 1 از حد مرجع بیشتر هستند و نیاز به اقدامات حفاظتی به وجود می­آید‏[5]. به علت اثرات فیزیولوژیکی متفاوت منابع فرکانس پایین و فرکانس بالا، این منابع باید به‌صورت مجزا بررسی شوند(‏شکل 6-2) در فرکانس­های کمتر از 10MHz اثرات فیزیولوژیکی به علت چگالی جریان القایی و در فرکانس­های بالای 100 kHz اثرات فیزیولوژیکی به علت SAR ایجاد می­شود‏[24].

 • اثر بیولوژیکی مؤثر تشعشعات غیر یون‌ساز

ممکن است چندین مورد پرتوگیری در یک مکان وجود داشته باشد که محاسبه پرتوگیری کل نیاز به توجه دارد. در محدوده فرکانسی که اثرات الکتریکی حاکم است، محاسبه پرتوگیری کل بر پایه جهت میدان انجام می­شود. در محدوده فرکانسی که اثرات دمایی حاکم است پرتوگیری کل بر پایه مربع مقادیر میدان یا چگالی شار توان محاسبه می­شود.

محاسبه پرتوگیری کل با اثرات الکتریکی به‌صورت ‏(6-1) محاسبه می­شود

میدان الکتریکی

حد وابسته به فرکانس[8]

برای پرتوگیری عمومی یا   برای پرتوگیری مربوط به مشاغل

مقدار میدان H اندازه­گیری شده در فرکانس j

حد وابسته به فرکانس

برای پرتوگیری عمومی یا  برای پرتوگیری مربوط به مشاغل

محاسبه پرتوگیری کل با اثرات دمایی به‌صورت ‏(6-2) محاسبه می­شود.

میدان الکتریکی

حد وابسته به فرکانس[9]

برای پرتوگیری عمومی یا   برای پرتوگیری مربوط به مواجهه شغلی

مقدار میدان H اندازه­گیری شده در فرکانس j

حد مرجع در فرکانس j

برای پرتوگیری عمومی یا  برای پرتوگیری مربوط به مواجهه شغلی

 • سطح مرجع برای قرار گرفتن در میدان الکتریکی و مغناطیسی
نوع قرار گیری محدوده فرکانسی قدرت میدان الکتریکی (V/m) قدرت میدان مغناطیسی(A/m) چگالی توان موج معادل(W/m2)
مواجهه شغلی تا 1Hz 2×105
1-8 Hz 20000 1.63×105/f2
8-25 Hz 20000 2×104/f
0.025-0.82 kHz 500/f 20/f
0.82-65 kHz 610 24.4
0.065-1 MHz 610 1.6/f
1-10 MHz 610/f 1.6/f
10-400 MHz 61 0.16 10
400-2000 MHz 3f1/2 0.008 f1/2 f/40
2-300 GHz 137 0.36 50
عموم مردم تا 1Hz 2×104
1-8 Hz 10000 3.2×104/f2
8-25 Hz 10000 4000/f
0.025-0.8 kHz 250/f 4/f
0.8-3 kHz 250/f 5
3-150 kHz 87 5
0.15-1 MHz 87 0.73/f
1-10 MHz 87/f1/2 0.73/f
10-400 MHz 28 0.073 2
400-2000 MHz 1.375 f1/2 0.0037 f1/2 f/200
2-300 GHz 61 0.16 10
 • محدودیت قرارگیری در میدان الکتریکی( نمودار خط چین برای مواجهه عمومی و خط ممتد برای مواجهه شغلی)
 • محدودیت قرارگیری در میدان مغناطیسی( نمودار خط چین برای مواجهه عمومی و خط ممتد برای مواجهه شغلی)

در ‏جدول 6-1 f فرکانس را نشان می­دهد. برای فرکانس 100kHz-10GHz مدت زمان متوسط 6 دقیقه در نظر گرفته می­شود. برای فرکانس تا 100kHz مقدار پیک با ضرب مقدار RMS در  محاسبه می­شود. هم­چنین در فرکانس  100kHz-10MHz مقادیر پیک برای شدت میدان با درون­یابی از 1.5 برابر پیک در 100MHz تا 32 برابر پیک در 10MHz تعیین می­شود. برای پالس با طول  فرکانس معادل برابر با   است.  در فرکانس بیش از 10GHz زمان متوسط   دقیقه است. محدودیت قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی گاهی به‌صورت مقدار شدت میدان در مدت زمان قرارگیری اعمال می‌شود به این صورت که‏[24]

شدت میدان الکتریکی یا مغناطیسی در طول پرتوگیری i

مدت زمان پرتوگیری i

مرجع شدت میدان

متوسط زمان

محدودیت چگالی توان نیز به‌صورت است

چگالی توان در طول پرتوگیری i

مدت زمان پرتوگیری i

مرجع چگالی توان

متوسط زمان

 • ارزیابی قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی

ارزیابی قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی در سه ناحیه بررسی می­شود ( مطابق با ‏شکل 6-5)

 • ناحیه قابل قبول: در این ناحیه مقدار EMF کمتر از حد مجاز چه در مواجهه شغلی و چه به‌صورت عمومی است
 • ناحیه شغلی: در این منطقه EMF کمتر از حد مجاز برای مواجهه شغلی است اما در مواجهه عمومی از حد مجاز بیشتر است.
 • ناحیه خطر: در این منطقه سطح EMF برای هر دو نوع مواجهه از حد مجاز بیشتر است.
  • ارزیابی نواحی قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی

در ارزیابی سطح قرارگیری در میدان باید به دو نکته توجه کرد یکی بدترین شرایط انتشار و دیگری حضور همزمان چندین منبع EMF حتی با فرکانس­های مختلف. هم­چنین پارامترهای زیر را نیز باید در نظر گرفت:

 • حداکثر EIRP سیستم آنتن( حداکثر مقدار EIRP برای متوسط توان فرستنده محاسبه می­شود. در اکثر منابع متوسط توان فرستنده همان توان نامی فرستنده است. در فرستنده TV آنالوگ متوسط توان فرستنده کمتر از مقدار نامی است)
 • بهره آنتن G یا بهره عددی نسبی F که شامل بهره ماکزیمم و پهنای بیم است
 • فرکانس کاری
 • ویژگی‎های مختلف نصب مانند موقعیت آنتن، ارتفاع آنتن، جهت بیم کجی بیم

نصب و راه‌اندازی تجهیزات از نظر ایمنی در برابر تشعشعات به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول به‌طور ذاتی منابع امنی هستند که میدان تولیدشده‌ی آن‌ها در چند سانتیمتری در حد مجاز است. درنتیجه در مواجهه با آن‌ها احتیاط خاصی لازم نیست. به‌عنوان مثال فرستنده‌ها با   در این گروه قرار می‌گیرند. اگر توان تشعشعی کل 100mW و یا کمتر باشد و آنتن بهره کم، دهانه مؤثر کوچک داشته باشد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. دسته دوم به طور عادی ایمن هستند اما EMF تولیدی این منابع می‌تواند از حد مجاز تجاوز کند. در هر حال استفاده این منابع به‌منظور ارتباطات ضرورت دارد اما مناطق خطر آن نباید در دسترس  افراد عادی باشد. به عنوان مثال آنتن‌هایی که روی برج‌های به اندازه کافی بلند سوار هستند یا ایستگاه‌های زمینی که پرتو باریکی به سمت ماهواره می‌فرستند.. موارد احتیاطی برای افرادی در نزدیکی این نوع فرستنده‌ها قرار می‌گیرند نیز ضرورت دارد. دسته سوم موقتاً نیاز به اندازه­گیری خاص دارد تا منطقه بی­خطر آن تعیین شود(مانند ایستگاه­های پخش همگانی).

هر نصب و راه‌اندازی باید متعلق به یکی از این سه دسته باشد. روشی برای تعیین نوع دسته وجود دارد به طوری که:

 • مجموعه­ای از پارامترهای آنتن مرجع یا نوع آنتن تعریف می­شود.
 • مجموعه­ای از شرایط دسترسی تعریف می­شود. این دسته­بندی­ها به دسترسی­های مناطق مختلف در نزدیکی فرستنده­ وابسته است.
 • برای هر تلفیقی از پارامترهای آنتن مرجع و شرایط دسترسی باید EIRP آستانه­ای تعیین شود. این سطح آستانه، مقداری متناظر با محدودیت قرارگیری براساس چگالی توان یا میدان از آنتن مرجع در شرایط دسترسی است.
 • برای دسته اول که به طور ذاتی امن هستند نیاز به هیچ ملاحظه­ای نیست.
 • برای هر مکانی، اگر رابطه زیر برقرار باشد متعلق به دسته دوم است متوسط توان تشعشعی موقتی آنتن در یک فرکانس خاص  است و  آستانه مرتبط با پارامترهای آنتن و شرایط دسترسی است. برای نصب آنتن چندتایی دو مورد زیر باید از هم تفکیک شوند
 • اگر الگوی تشعشعی منابع با توجه به شرایط پهنای بیم نصف توان همپوشانی دارند معیار میانگین زمانی حداکثر EIRP باید برآورده شود.
 • اگر هیچ همپوشانی بین منابع وجود نداشته باشد هر منبع به طور مجزا بررسی می­شود.
 • مکان­هایی که جز دسته دوم نیستند و EIRP از حد آستانه بیشتر باشد جزء دسته سوم محسوب می­شوند[24]

معیارهای پیشنهادی برای تعیین این­که نصب و راه­اندازی جز دسته دوم قرار می­گیرد شامل سه مورد دسترسی، جهت آنتن و فرکانس میدان تابش است. انواع دسترسی که یک فرد می­تواند با تجهیزات داشته باشد در ‏شکل 6-6 همراه با شکل نشان داده شده است. هم­چنین جهت آنتن نیز معیار پر‌اهمیت دیگری است زیرا جهت میدان، الگوی قرارگیری را مشخص می­کند. جهت زیاد به معنای این است که بیشتر قدرت تابش در یک بیم باریک متمرکز می­شود و اجازه می­دهد که کنترل مناسبی در منطقه امن وجود داشته باشد. الگوی آنتن یک عامل تعیین­کننده و یک عامل متغیر در تعیین میدان است . ‏جدول 6-2 دسته­بندی آنتن­ها را نشان می­دهد. مهم­ترین پارامتر در تعیین پرتوگیری در آنتن­هایی که در ارتفاع قرار گرفته­اند الگوی عمودی آنتن است و الگوی افقی آنتن مرتبط نیست زیرا در ارزیابی پرتوگیری فرض بر این است که قرارگیری در جهت حداکثر تابش میدان در سطح افق است. اما هر دو الگوی افقی و عمودی در تعیین بهره آنتن نقش دارند و الگوی افقی منطقه ورود ممنوع را در دسته‌بندی دسترسی تعیین می­کند.‏[24]

 • دسته­بندی دسترسی
گروه ها شرح نصب شکل مرجع
1 آنتن روی یک برج غیرقابل دسترس قرار دارد و مرکز تعشعات درارتفاع  از سطح زمین قرار دارد

آنتن­ روی یک ساختار قابل دسترسی عمومی مانند پشت بام قرار دارد و مرکز تعشعات درارتفاع  از سطح زمین قرار دارد.

 

2 آنتن در سطح زمین نصب شده است مرکز تشعشعات در ارتفاع  از سطح زمین قرار دارد. یک ساختمان مجاور یا یک ساختار قابل دسترسی با ارتفاع حدود  در فاصله d از آنتن و در جهت انتشار قرار دارد
3 آنتن سطح زمین نصب شده است و مرکز تشعشعات در ارتفاع  از سطح زمین قرار دارد. یک ساختمان مجاور یا یک ساختار قابل دسترسی با ارتفاع حدود  در فاصله d از آنتن و در جهت انتشار قرار دارد
4 آنتن روی یک ساختار در ارتفاع  قرار دارد و یک ناحیه ممانعت شده در اطراف آنتن وجود دارد. که از نظر هندسی به دو صورت است

یک ناحیه دایروی با شعاع a در اطراف آنتن

 

 

 

 

 

 

 

یک ناحیه مستطیلی با اندازه  در جلوی آنتن

 • دسته بندی جهت آنتن بر اساس الگوی افقی آنتن
دسته بندی جهت توصیف آنتن پارامترهای مرتبط
1 دوقطبی نیم موج[10] الگوی تشعشعی عمودی یک دوقطبی نیم موج در پلاریزاسیون عمودی
2 آنتن پوشش گسترده[11]( همه‌جهته یا تکه‌ای) که در ارتباطات بی­سیم یا پخش همگانی استفاده می­شود پهنای بیم نصف توان عمودی:

ماکزیمم دامنه گلبرگ کناری

کجی پرتو

آنتن تکه ای

3 آنتن بهره بالا که بیم مدادی تولید می­کند(پرتو متقارن دایروی) و برای ارتباطات نقطه به نقطه یا ایستگاه زمینی استفاده می­شوند مانند شکل دسته 2

عامل فرکانس حد مجاز برای چگالی توان تشعشعی ( )را مطابق استاندارد مشخص می­کند.

همان­طور که پیش­تر گفته شد منطقه ممنوعه در گروه 4 دسترسی، به الگوی افقی آنتن وابسته است پارامترهای مرتبط، پوشش افقی آنتن است که ‏جدول 6-3 منطقه ممنوعه را بر اساس پوشش افقی آنتن بیم باریک، مقطعی و همه جهته نشان می­دهد‏[24]

 • منطقه ممنوعه با توجه به پوشش افقی آنتن
پوشش افقی منطقه ممنوعه
همه جهته منطقه دایروی
منطقه مستطیلی با b=0.866a
منطقه مستطیلی با b=0.707a
منطقه مستطیلی با b=0.5a
منطقه مستطیلی با b=0.259a
کمتر از منطقه مستطیلی با b=0.09a

در تعیین مقدار  آستانه ابتدا باید میدان یا چگالی توان برای هر نقطه که امکان دریافت تشعشعات وجود دارد توسط آنتن­های خاص تعیین شود. سپس حداکثر چگالی توان   در میان نقاط مشخص شود. زمانی که  باشد  مشخص می­شود(  حد مجاز مطابق با استاندارد در فرکانس مربوطه است).

 • مثال ارزیابی قرارگیری در معرض EMF

اگر هندسه قرارگیری در سطح زمین و در محدوده آنتنی که در سطح بالاتری قرار دارد به صورت ‏شکل 6-7 باشد و مرکز تشعشعات در ارتفاع h از سطح زمین در نظر گرفته شود. در ارزیابی چگالی توان درنقطه با ارتفاع 2متر از سطح زمین و در فاصله x از آنتن، فرض می­شود که بیم اصلی موازی با زمین و بهره آنتن متقارن محوری (همه جهته) است. برای سادگی   تعریف می­شود درنتیجه

 • مثال محاسبه پرتوگیری در سطح زمین

با در نظر گرفتن انعکاس از سطح زمین چگالی توان برابر است با

بهره نامی آنتن است.

اگر منبع EIRP=1000W داشته باشد توان پرتوگیری با تابعی از x در ‏شکل 6-8 نشان داده می‌شود‏[24]

 • چگالی توان در سطح زمین بر حسب فاصله از برج آنتن با فرض آنتن با بهره

‏شکل 6-9 فلوچارت ارزیابی تشعشعات میدان الکترومغناطیسی را برای یک ایستگاه زمینی یا پایه را نشان می­دهد. هما­طور که مشخص است حداکثر EIRP مجاز برای یک فرستنده 2W یا کمتر است. در صورتی که کمتر از 2w باشد ایستگاه و تجهیزات به طور ذاتی امن هستند و نیازی به ارزیابی تشعشعات آن نمی­باشد. اما اگر بیش از 2w باشد باید ارزیابی صورت گیرد ابتدا باید سطح مرجع EMF با توجه به فرکانس تعیین شود سپس با توجه به نوع دسترسی و جهت آنتن EIRP آستانه مشخص شود اگر EIRP ایستگاه کمتر از مقدار آستانه باشد یعنی این ایستگاه و تجهیزاتش به‌طور عادی امن هستند و نیاز به ارزیابی بیشتری نیست اما اگر از مقدار آستانه بیشتر باشد یعنی مطابقت موقت دارد و لازم است منطقه خطر بررسی شود و اگر در دسترس قرار دارد اقدامات حفاظتی انجام شود.

 • فلوچارت ارزیابی میدان الکترومغناطیسی
 • تجهیزات برای اندازه­گیری NIR

دو نوع تجهیزات اندازه­گیری وجود دارد

 • پهن ­باند که توزیع کلی سیگنال در یک باند فرکانسی بدون تمایز منابع، اندازه­گیری می­شود. در این روش حساسیت در حدود 1V/m است. این نوع اندازه­گیری سریع است اما قادر به دنبال کردن سیگنال­هایی که به خاطر مدولاسیون سریع تغییر می­کنند نیست.
 • باند باریک که امکان تشخیص توزیع میدان در باندهای مختلف را می­دهد و معمولاً نیاز به یک تحلیل­گر طیف متصل به آنتن می­باشد. آنتن­های مربوط به این نوع اندازه­گیری شامل قطبی وفق‌یافته، قطبی دومخروطی(30-300MHz,250-600MHz,250-1000MHz) ، لگاریتمی تناوبی(200-1000MHz) و آنتن شیپوری(1-18GHz) است. این نوع اندازه­گیری دارای حساسیت بالاتری است اما فرآیند اندازه­گیری زمان بیشتری را می­طلبد.

برخی مواردی که در  اندازه­گیری باید به آن توجه شود:

 • منبع EMF و برخی از ویژگی­های آن شناخته شده­ است. EMF از دیگر منابع قابل صرف‌نظر است و هدف تعیین منطقه امن برای منبع شناخته شده است. در این مورد باند فرکانس باید به صورت دقیق مشخص باشد. توان فرستنده، پلاریزاسیون و الگوی آنتن باید به طور تقریبی شناخته شده باشد.
 • منابع EMF مشخص نیست و هدف تعیین مطابقت یک منطقه خاص یا بررسی میدان الکترومغناطیسی در نواحی خارج از باند برای اطمینان از اینکه دیگر منابع قابل صرف­نظر کردن هستند. در این صورت بررسی کل طیف فرکانسی ممکن است نیاز باشد که اندازه‌گیری با یک پروب پهن­باند انجام می­شود
 • هدف تعیین مطابقت در یک منطقه خاص است و اگر عدم مطابقت مشاهده شد توزیع مربوط به منابع بدون تطابق تعیین شود.

شدت میدان در یک موقعیت فضایی به علت اثرات انعکاس، پراکندگی از ساختارهای اطراف متغیر است. اندازه این تغییرات تابعی از طول‌موج است. بنابراین برای توجه به تغییرات، تعیین مکانی با حداکثر پرتوگیری اهمیت دارد. از آن­جا که استانداردها محدودیت پرتوگیری روی بدن انسان را تعیین می­کنند بنابراین اثر بدن روی الگوی میدان باید مورد توجه قرار گیرد‏[25]

 • اثر بدن در میدان

‏شکل 6-10 موقعیت حضور یک انسان را نشان می­دهد که امواج برخوردی را جذب و یک ناحیه سایه ایجاد می­کند که مانع انعکاس می­شود در غیر این­صورت سبب افزایش میدان در موقعیت بدن می­شود. این نوع اثر به­خصوص در فرکانس­های ماکرویو، میدان را در زمان اندازه­گیری یا محاسبات عددی در نزدیکی اجسام منعکس کننده بیش از حد برآورد می­کند‏[25]

 • پروب ایزوتروپیک پهن باند

پروب ایزوتروپیک پهن­باند به طور خاص جهت بررسی خطرات الکتریکی و مغناطیسی طراحی و از المان­های آنتن و آشکاساز تشکیل شده­است.در پروب­های میدان الکتریکی، به طور کلی از آرایه­های دوقطبی استفاده­ می­شود درحالی‌که در پروب­های مغناطیسی از آرایه­های حلقه­ای استفاده می­شود. این آنتن­ها طوری قرار می­گیرند که به طور متقابل برهم عمود باشند تا دریافت در تمام پلاریزاسیون­ها و جهات ممکن شود. این پروب­ها معمولاً ولتاژی متناسب با قدرت میدان را نشان می­دهند. این پروب­ها باید دارای ناهمسان‌گردی[12] بهتر از 1dB، قابلیت اندازه­گیری مقدار RMS شدت میدان، سطح عملیاتی بیشتر از سطح مجاز قانونی، سطح نویز کمتر از حد قانونی حدوداً 10dB پایین­تر از حداقل نیاز باشد. مزایا استفاده از این پروب شامل موارد زیر است

 • سرعت بالا تا یک سوم ثانیه، کاهش پرتوگیری فردی که با تجهیزات سر و کار دارد.
 • استفاده در EMF قوی و امکان اندازه­گیری NIR، اگرچه حد بالای اندازه­گیری بیش از 70V/m است و در برخی موارد به بیش از 100V/m نیز می­رسد و ارزیابی چنین محیطی خطرات زیادی دارد
 • استفاده ساده
  • دیاگرام ترتیب دوقطبی­های مقاوم برای ایجاد یک حس­گر میدان الکتریکی(شکل سمت چپ)، نمونه­ای از حس­گر ایزوتروپیک میدان الکتریکی(شکل وسط)، نمونه از حس­گر ایزوتروپیک میدان مغناطیسی(شکل سمت راست)
 • آنتن سه محوری و شدت میدان سنج

این آنتن­ها برای اندازه­گیری تشعشعات غیر یون­ساز در محل[13] طراحی و از سه آرایه عمود برهم دوقطبی، تک‌قطبی یا حلقه­ای تشکیل شده­است. به‌جای ترکیب سیگنال­های RF از سه آرایه، آن­ها را به‌صورت پشت سر هم به پورت خروجی آنتن متصل می­کند و قدرت میدان­سنج یا تحلیل­گر طیف میدان الکتریکی از خروجی آنتن را اندازه­گیری می­کند. یک کنترل­کننده خارجی مانند کامپیوتر یا لپ‌تاپ برای کنترل سوئیچ آنتن و جمع­آوری و پردازش داده­های اندازه­گیری، گزارش­دهی و مطابقت با قوانین و استانداردها ممکن است نیاز باشد. بنابراین راهکارهای موجود حاصل تجمیع سوئیچ آنتن و کنترل­کننده­های کامپیوتری است. استفاده از آنتن سه محوری و شدت میدان سنج، اندازه­گیری با انتخاب فرکانس برای چند سیگنال و ارزیابی توزیع طیف هر کاربر را ممکن می­سازد. دقت این سیستم نیز بهتر از پروب­های ایزوتروپیک پهن باند است. هم­چنین حساسیت بالاتری از پروب­های ایزوتروپیک از درجه mV/m دارند. اما زمان اندازه­گیری طولانی­تر لازم دارند حتی ممکن است یک پویش دقیق در کل طیف حدود یک­ ساعت طول بکشد. هم­چنین سوییچینگ عوامل طیفی نامطلوبی را ایجاد می­کند که ممکن است که در اندازه­گیری سیگنال RF که دارای قله­های کوتاه هستند مناسب نباشد اگرچه آنتن­ها و واحد سوییچینگ در مقابل میدان قوی ایمن هستند اما تحلیل­گر طیف و گیرنده اندازه­گیری معمولاً نمی­توانند میدان بیش از 10  یا 20V/m تحمل کنند‏[5]

 • نمونه­ای از یک آنتن تک‌قطبی کوتاه سه محوری
 • بلوک دیاگرام سیستم همراه با کنترل­کننده خارجی، تحلیل­گر طیف یا گیرنده همراه با کنترل­کننده آنتن

 • دیاگرام یک دوقطبی کوتاه ساخته شده برای اندازه­گیری ایزوتروپیک میدان نزدیک
 • ایستگاه­های قابل حمل

تجهیزات اندازه­گیری میدان الکترومغناطیسی باید به صورت مستقل و قابل حمل برای اندازه­گیری­های طولانی مدت در دسترس باشد بنابراین نوع قابل­حمل ترجیح داده می­شود. برخی کشورها ( برزیل، آلمان، ایتالیا، اسپانیا) پایش NIR را با ایستگاه­های قابل­حمل انجام می­دهند تا به­صورت طولانی­مدت و بلادرنگ مکان­های خاص را پایش کنند. یک ایستگاه قابل­حمل از یک وسیله اندازه­گیری NIR مانند پروب ایزوتروپیک پهن­باند یا یک آنتن سه محوری و شدت میدان سنج همراه با زیر­سیستم­هایی مانند تغذیه، ذخیره داده و واحد کنترل، رابط ارتباطی و محافظ تشکیل شده است:

 • منبع تغذیه: پروب­های ایزوتروپیک به خاطر ویژگی­های ساختاریشان و پهن­باند بودنشان به شدت به نویز خط توان حساس هستند. بنابراین برای کاهش این نویز پروب­های ایزوتروپیک مستقیماً به خط توان متصل نمی­شوند و توان­شان را از منبع DC مانند باتری یا پنل خورشیدی دریافت می­کنند. ایستگاه­ها با آنتن سه محوری چنین مشکلی ندارند زیرا از فیلترهایی قبل آشکارساز RF استفاده می­کنند که تداخل ناشی از این منابع را کم می­کند.
 • واحد کنترل و ذخیره داده
 • رابط ارتباطی
 • محافظ: به علت قابل حمل بودن و قرار­گیری تجهیزات اندازه­گیری در محیط بیرون نیاز به محافظت در برابر رطوبت، گرما، سرما و خرابکاری وجود دارد‏[5]
  • ویژگی تجهیزات

ویژگی­های زیر در انتخاب تجهیزات اندازه­گیری اهمیت دارد

 • محدوده فرکانسی: تجهیزات معمولاً پهن­باند یا ­باند باریک هستند. تجهیزات باند باریک معمولاً آنتن­هایی با فاکتور آنتن یکنواخت در یک محدوده طیف دارند ( مانند آنتن دوقطبی) و برای اندازه‌گیری فرکانس انتخابی استفاده می­شود. تجهیزات پهن­باند(مانند پروب­های الکتریکی و مغناطیسی) اطلاعات روی طیف فرکانسی نمی­دهند با این وجود اندازه­گیری فرکانس انتخابی در یک باند بزرگ با استفاده از آنتن­های پهن­باند کوچک ممکن است( مانند هورن، آنتن دومخروطی) که معمولاً تجهیزات پیچیده و گرانی هستند)
 • جهت آنتن: پاسخ آنتن ممکن است ایزوتروپیک یا جهتی باشد. در ایزوتروپیک، پاسخ آنتن مستقل از جهت EMF برخوردی است. در حالت جهتی، پاسخ وابسته به جهت EMF برخوردی است. تجهیزات جهتی معمولاً پلاریزه هستند و یک محور متقارن در الگوی انتشار دارند. بنابراین چرخش درست برای بازسازی میدان لازم است.
 • تعداد اندازه­گیری: اکثر تجهیزات می­توانند هردو میدان الکتریکی و مغناطیسی را اندازه­گیری کنند. اما تمایز ناحیه راکتیو[14] میدان اهمیت دارد. در ناحیه میدان دور [15] اندازه­گیری هر دو جز میدان و تعیین چگالی توان معادل ممکن است. در هر حال تجهیزات اندازه­گیری برای اجزاء میدان الکتریکی معمولاً ترجیح داده­ می­شوند. چگالی توان معادل در ناحیه میدان دور به‌وسیله میدان اندازه­گیری شده محاسبه می­شود‏[25]
  • روش اندازه­گیری

در ادامه روش اندازه­گیری NIR شرح داده می­شود. مکان اندازه­گیری باید طوری انتخاب شود که بیشترین سطحی که یک فرد ممکن است در معرض پرتو قرار گیرد را شامل شود. چنین مکان­هایی را می‌توان با اندازه­گیری و یا با روش­های نظری جست­وجو کرد که در روش­های نظری زمان زیادی لازم است. تلفیق فرستنده­های مختلف با الگوی آنتن متفاوت، ارزیابی بر اساس مهارت­های فنی شخص انجام­دهنده اندازه­گیری را، دشوار می­کند. هم­چنین اندازه­گیری در نقاط دور از مکان­های عمومی را می­توان با استفاده از محاسبات نظری تا زمانی که مقادیر محاسبه شده بسیار پایین­تر از حد مجاز باشد انجام داد. در جست­وجوی مکان با حداکثر سطح شدت میدان اندازه­گیری با یک پروب برای پویش سریع انجام می­شود. در این روش باید پروب به آرامی در مکان حرکت داده شود و به هیچ سطح فلزی و بدن کاربر نزدیک نباشد و از یک ارتفاع 1.1 m  به 1.7m از سطح زمین جاروب شود. سرعت جاروب باید متناسب با زمان دستیابی حسگرهای مورد استفاده باشد. این روش اهمیت زیادی دارد زیرا روش­های محاسباتی تنها چند مترمربع (مانند پشت بام یک آپارتمان )را جست­وجو می­کند. علاوه بر مکان مناسب اندازه­گیری، سنسورها یا آنتن­ها نیز باید روی یک سه پایه عایق به‌منظور کاهش اثر اغتشاش میدان الکترومغناطیسی نصب شوند و به همین دلیل کارکنان در طول مدت اندازه­گیری باید از آنتن­ها فاصله داشته باشند. اگر محل انتخاب­شده در نزدیکی میدان­های الکتریکی و مغناطیسی باشد اندازه­گیری باید با استفاده از پروب­های مجزا و یا آنتن­های مجزا انجام شود.  اندازه­گیری جزء الکتریکی میدان الکترومغناطیسی با آنتن­های مناسب مانند آنتن دوقطبی، دومخروطی، لگاریتمی تناوبی و جزء مغناطیسی میدان الکترومغناطیسی با آنتن­های حلقه­ای به‌راحتی اندازه­گیری می­شود. هم­چنین برای کاهش اثرات اغتشاش غیر یکنواخت میدان به علت انتشار چند مسیره توصیه می­شود که سه اندازه­گیری در ارتفاع 1.1 m ، 1.5 m و 1.7m انجام شود و سپس روی اندازه­گیری­ها میانگین­گیری شود. مدت زمان اندازه­گیری نیز باید 6 دقیقه باشد. وقتی میدان الکترومغناطیسی قوی اندازه‌گیری می­شود اقدامات ایمنی برای کارکنان و برای تجهیزات باید صورت گیرد‏[5]

 • اندازه­گیری در ارتفاع­های مختلف

در زمان استفاده از پروب، سطح تشعشعات غیر یون­ساز به صورت کلی اندازه­گیری می­شود و لازم نیست سهم هر منبع به طور مستقل بررسی شود. پروب باید تمام محدوده فرکانسی را پوشش دهد و اگر لازم شد چند پروب به کار گرفته شود که نتیجه نهایی مطابق رابطه ‏(6-9) بدست می­آید که n تعداد پروب‌ها را نشان می­دهد

 • H=

در صورتی که تنها یک منبع (فرستنده موج کوتاه و در یک فرکانس خاص) ارزیابی می­شود کالیبراسیون می­تواند نتایج اندازه­گیری را بهبود دهد. گاهی نیاز به ارزیابی تشعشعات غیر یون­ساز در محدوده­های فرکانسی وجود دارد. بهتر است ارزیابی با  انتخاب فرکانس و با یک گیرنده یا تحلیل­گر طیف انجام شود و از آنتن­های سبک، قوی و با کیفیت استفاده شود. آنتن­های پیشنهادی شامل پروب انتخابی سه محوره[16]، حلقه مغناطیسی برای باند HF، آنتن دوقطبی پهن­باند یا لگاریتمی تناوبی، آنتن دومخروطی، آنتن جهتی است. کمترین فاصله بین آنتن و هر مانعی باید حداقل برابر   باشد. اندازه­گیری فرکانس­های کمتر از 600MHz در ارتفاع 50 cm بالای سطح زمین باید انجام شود. کنترل نرم­افزاری گیرنده یا تحلیل­گر طیف به علت حجم زیاد داده­هایی که باید جمع­آوری شود ضرورت دارد. نرم­افزار باید اجازه تصحیح فاکتور آنتن و تلف کابل را داشته باشد. استفاده از نرم افزار، تنظیمات مختلف متناسب با محدوده فرکانسی در طول پایش به صورت خودکار فراهم می­کند‏[5]

در ادامه تنظیمات مربوط به پهنای­باند و گام­های فرکانسی گیرنده شرح داده­می­شود. این تنظیمات برای یک ارزیابی کلی و سریع طیف و با توجه به آشکارساز مورد استفاده پیشنهاد شده­است. یک آشکارساز قله با نگهدارنده حداکثر[17] برای آشکارسازی فرستنده­ها مناسب است. برای ارزیابی پرتوگیری کلی، آشکارساز   RMS   باید به کار گرفته شود تا نتایج دقیق بدست آید.

برای یک گیرنده و تحلیل­گر طیف تنظیمات مربوط به اندازه­گیری به شرح ‏جدول 6-4 و ‏جدول 6-5 است. سطح آستانه باید 40dB زیر سطح مرجع انتخاب شود اگر هیچ تشعشعی از سطح آستانه تجاوز نکرد. دو تشعشعی که بیشترین سطح را دارند به عنوان مرجع انتخاب می­شوند.

 • تنظیمات پهنای باند و گام فرکانسی گیرنده
Step size = 10kHz BW=9 or 10 kHz 9kHz-30MHz
Step size = 100kHz BW=100 KHz 30MHz-3GHz
Step size = 1 MHz Bw=1 MHz 3GHz-6 GHz

 • تنظیمات مربوط به پهنای باند و جاروب تحلیل­گرطیف
Sweep time= 50-100 ms BW=10kHz 9kHz-30MHz
Sweep time= 100 ms BW=100kHz 30MHz-300MHz
Sweep time= 700ms-1s BW=100kHz 300MHz-3GHz
Sweep time= 700ms-1s BW=1MHz 3GHz-6GHz

در مورد اندازه­گیری سیگنال بالای 6GHz معمولاً آنتن­های جهتی مانند هورن، آنتن بشقابی، آنتن لگاریتمی تناوبی استفاده می­شود که در این اندازه­گیری مراحل زیر باید انجام شود

 • تنظیم فرکانس مرکزی برای هر کانال تشعشعات با تفکیک­پذیری برابر با پهنای‌باند کانال(در صورت امکان)
 • انتخاب آشکارساز RMS
 • آنتن باید در جهت فرستنده قرار گیرد تا حداکثر سطح سیگنال با پلاریزاسیون مناسب دریافت شود

آشکارساز پیک برای مشاهده سریع و آشکارساز RMS برای ارزیابی کلی پیشنهاد می­شود. سطح آستانه 40dB زیر سطح مرجع انتخاب می­شود اگر هیچ تشعشعی در باند فرکانسی از سطح آستانه بیشتر نباشد، دو تشعشع در بالاترین سطح به عنوان مرجع در نظر گرفته می­شود.

در مورد سیگنال­های گسسته، اگر پارامترهای فنی سیگنال ناشناخته باشد اندازه­گیری به صورت زیر باید انجام شود

 • تنظیم فرکانس مرکزی روی هر کانال تشعشعات با تفکیک­پذیری برابر با پهنای باند کانال
 • بررسی مقادیر پیک و RMS

در مورد سیگنال­های پالسی و یا راداری، انرژی در مدت زمان محدودی منتقل می­شود. پالس­ها معمولاً در مقایسه با فاصله بین پالس­ها کوتاه هستند. رادارها انواع مختلفی دارند در کاربردهای هوانوردی پالس­ها در محدوده فرکانسی 100MHz تا 95GHz قرار دارند و توان پیک بین 1W تا 50MW دارند. بنابراین لازم است محدودیت­های برای توان پیک در سیستم­های راداری لحاظ شود. برای ارزیابی مقدار پیک باید مراحل زیر طی شود‏[5]

 • انتخاب یک فیلتر به اندازه کافی پهن­باند که اندازه­گیری را در زمان یک پالس انجام دهد در مواردی که پالس مدوله نشده­است یک فیلتر با پهنای باند (  طول پالس) برای دریافت 99 درصد توان کل سیگنال کافی است.
 • انتخاب حالت آشکارساز پیک مثبت
 • انتخاب حالت نگهدارنده ماکزیمم برای 1 یا چند چرخش رادار تا زمانی یک سیگنال پایدار است.
 • انتخاب فاصله فرکانسی[18] صفر به مرکزیت فرکانس تشعشعات

عدم قطعیت در اندازه­گیری NIR به دو قسمت عدم قطعیت به علت محیط و به علت تجهیزات تقسیم می‌شود. علت محیطی به پارامترهایی محوشدگی، چندمسیرگی و … وابسته است که افزایش تعداد اندازه‌گیری­ها و میانگین­گیری عدم قطعیت را کاهش می­دهد به طوری­که اگر تعداد نقاط اندازه­گیری سه باشد عدم‌قطعیت 3 dB و اگر نقاط اندازه­گیری شش نقطه باشد عدم‌قطعیت 2dB کاهش می­یابد. عدم‌قطعیت به علت تجهیزات به ذات هر دستگاه مربوط است و در زمان خرید باید اطلاعات در مورد محاسبه عدم‌قطعیت همراه دستگاه باشد.هم­چنین نیاز به گواهی­نامه کالیبراسیون است‏[5]

نتایج اندازه­گیری برای هر نقطه باید به صورت یک گزارش و ترجیحاً با جدول مستند شود. مقادیر مرتبط با H، E و S باید طبق روابط گفته شده محاسبه و یا اندازه­گیری شود. مقادیر کمی اندازه­گیری شده یا محاسبه شده با پایین­ترین سطح مرجع مقایسه می­شود. اگر مقادیر بیشتر باشد باید در گزارش پررنگ و مشخص شود و طبق قوانین با متخلف برخورد شود. گزارش اندازه­گیری باید شامل اهداف اندازه­گیری، تاریخ و زمان شروع و پایان اندازه­گیری، مختصات جغرافیایی، ارتفاع از سطح زمین و دیگر ویژگی­های مکان اندازه­گیری، فهرست فرستنده­های شناسایی شده، دما، تجهیزات استفاده شده همراه با شماره سریال و عدم‌قطعیت اندازه­گیری باشد. به علاوه برای­اینکه گزارش قابل فهم باشد استفاده از تصویر، دیاگرام و نقشه­ برای نمایش نتایج پیشنهاد می­شود‏[5]

 • فعالیت­های ITU در زمینه تشعشعات غیر یون­ساز

ITU برای ارزیابی EMF توصیه­نامه­هایی دارد. در توصیه­نامه­یITU-T K.91 چگونگی ارزیابی قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی در محیط­هایی که تجهیزات ارتباط رادیویی وجود دارد شرح داده می­شود. در توصیه­نامه­ی ITU-T K.83 چگونگی اندازه­گیری طولانی مدت قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی در محیط­های عمومی بررسی می­شود. توصیه­نامه­ی ITU-T K.70 روش­های ارزیابی EMF  در اطراف آنتن­های فرستنده تعریف می­شود که همراه با این توصیه­نامه نرم افزار تخمین EMF نیز ارائه شده است.توصیه نامه ITU-T K.52 در مورد مطابقت با محدودیت قرارگیری در میدان الکترومغناطیسی برای تجهیزات و گوشی  است. توصیه­نامه ITU-T K.61 روش اندازه­گیری و پیش­بینی میدان الکترومغناطیسی تجهیزات مخابراتی برای بررسی تطابق با محدودیت قرارگیری را توصیف می­کند. هم­چنین توصیه­نامه­ی ITU-R BS.1698 بررسی میدان سیستم­های فرستنده زمینی پخش همگانی در همه باندها برای ارزیابی تشعشعات غیر یون‌ساز است. بخش استاندارسازی ITU تمام الزامات مربوط به اندازه­گیری EMF ، EIRP و معیارهای عمومی برای نصب و راه­اندازی آنتن و ایستگاه­های مخابراتی را مشخص می­کند‏[24]

مراجع

 • Radio Spectrum Management, ictregulationtoolkit,2014
 • National Spectrum management,ITU,2005
 • Economic aspects of spectrum management, ITU-R SM.2012-3,2010
 • Electronic exchange of information for spectrum management purposes, Recommendation ITU-R SM.668-1,1997
 • Handbook on spectrum  Monitoring, ITU,2011
 • Design guidelines for developing automated spectrum management systems,ITU recommendation, SM.1370-2,2013
 • R-REC-SM.1537 ,Automation and integration of spectrum monitoring systems with automated spectrum management,2013
 • Recommendation ITU-R SM.443-4
 • Recommendation ITU-R SM.182-5-2007
 • Recommendation ITU-R SM.1880-2011
 • Recommendation ITU-R SM.1793-2007
 • RECOMMENDATION ITU-R SM.1600.1
 • Recommendation ITU-R SM.1541
 • Recommendation ITU-R SM.1875-1,2013
 • Recommendation ITU-R SM.854
 • Protection of fixed monitoring stations against interference from nearby or strong transmitter, Recommendation ITU-R SM.575-2
 • Report ITU -R SM.2130,Inspection of radio stations,ITU,2008
 • The role of spectrum monitoring in support of inspections, Report ITU-R SM.2156,2009
 • Radio Regulation Articles, ITU,2012
 • Available on line :http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/tpr/Pages/HarmfulInterference
 • Harmful interference and infringements of the radio regulations,ITU,regional radiocommunication seminar for asia pacific 2013
 • Report ITU-R SM.2093-1,Guidance on the regulatory framework for national spectrum management,ITU,2010
 • Radio regulation, Appendices, ,ITU,2012
 • Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic fields, standardization sector of ITU,series k.52,2004
 • Guidance to measurement and numerical prediction of electromagnetic fields for compliance with human exposure limits for telecommunication installation, ITU-T recommendation,series k.61,2003
 • National Spectrum Management and related Human Resources Training, (ITU Handbook on NSM),ITU,2002و available on line: https://www.itu.int/md/R00-SG01-CIR-0054/en
 • Spectrum management training program,an ITU academy initiative,BD_SMTPbrochure,2013
 • ITU-R SM.1370-1
 • http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/CentresofExcellence(CoE)
 • The ITU radio regulation & space sustainability, Yvon Henri,2012
 • Harmful interference and infringements of the radio regulations,ITU,regional radiocommunication seminar for asia pacific 2013
 • Radio Regulation Appandices, ITU,2012
 • Parameters of and measurement procedures on H/V/UHF monitoring receivers and station,Report ITU-R SM.2125-1,2011

[1] Base Station

[2] Non-ionizing radiation

[3] International Radiation Protection Association

[4] International Non-Ionizing Radiation Committee

[5] International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection

[6] World Health Organization

[7] specific absorption rate

[8] frequency dependent limit

[9] frequency dependent limit

[10] Half-wave dipole

[11] Broad coverage antenna

[12] Anisotropy

[13] on-site

[14] reactive field region.

[15] far-field region

[16] Selective 3-axis probe

[17] Max Hold

[18] Span